اعضا تیم ما

معرفی اساتید موسسه کوچ

فاطمه مژدگانی

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

استاد دانشگاه (مدیر و موسس)

img
افسانه محمدی

دکتری آموزش زبان انگلیسی

استاد دانشگاه (مدیر و موسس)

img
مهلا موحدی

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

مدیر آموزش

img